Līdztiesība un nodarbinātība

Projekts "Network to Know"

Projekts Network to Know saņēma finansējumu no Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo jautājumu un vienlīdzīgo iespēju galvenās direkcijas Progress programmas.

Projekts Network to Know atbilst PROGRESS mērķiem ar kompetences, zināšanu un informācijas izplatīšanu, kas attiecas uz Eiropas Struktūrfondu labāko izmantošanu. Ar mācību programmas vizītēm, konferencēm un citu saskarsmi mēs nodrošinājām divus ceļus zināšanu apmaiņai starp vecām un jaunām ES dalībvalstīm.

http://www.networktoknow.eu

Baltijas valstu jauniešu informēšanas aktivitātes par dažādību un vienlīdzību

Projekts tika veltīts diskriminācijas, rasisma, neiecietības problēmām. Projektā piedaīijas jaunieši no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas.

Šo projektu atbalsta Eiropas Kopienas Programma Nodarbinātībai un sociālai solidaritātei – PROGRESS (2007.-2013.g.).http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html

Projekta mērķi:

- uzlabot jaunatnes zināšanas cīņas ar diskriminaciju, rasismu un neiecietību jautājumos.

- sekmēt iecietības un kulturālas daudzveidības principu izplatīšanu

Pasākumi projekta ietvaros:

- apmācību seminārs jauniešu darbiniekiem un aktivisitiem no Baltijas valstim

- semināra dalībnieku aktivitātes savas organizācijas un skolas

- informatīvā bukleta izdošana

- vasaras skola

Par PROGRESS programmu

Eiropas Parlaments un padome 2006.gada 24.oktobrīt pieņēma lēmumu Nr. 1672/2006 par Kopienas programmas nodarbinātībai un sociālai solidaritātei – PROGRESS , kas 2006.gada 15.novembrī tika publicēts Oficiālajā Žurnālā. Tās vispārējais uzdevums ir sniegt finansiālu atbalstu Eiropas Savienības mērķu īstenošanai nodarbinātības un sociālo lietu jomā saskaņā ar Sociālo programmu, tādējādi veicinot Lisabona stratēģijas mērķu sasniegšanu šajās jomās.

PROGRESS misija ir pastiprināt ES ieguldījumu, atbalstot dalībvalstu apņemšanos un centienus radīt vairāk un labākas darba vietas un veidot saliedētāku sabiedrību. Šim mērķim PROGRESS:

- sniedz analīzi un konsultācijas par politiku PROGRESS politikas jomās;

- uzrauga un ziņo par ES likumdošanas un politikas ieviešanu PROGRESS politikas jomās;

- veicina politikas, zināšanu un atbalsta par ES mērķiem un prioritātēm starp dalībvalstīm;

- sasaista ieinteresēto pušu un plašas sabiedrības viedokļus.

Septiņu gadu programma domāta visām tām ieinteresētajām pusēm, kas var palīdzēt veidot atbilstošu un efektīvu nodarbinātības un sociālo likumdošanu un politikas ES-27, EBTA-EEZ, Horvātijā, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā un ES kandidātvalstīs un Serbijā.